PROCESSUTVÄRDERING


I ett för kunden stort och omfattande samarbetsprojekt med många olika intressenter genomförde Landja en analys av de interna huvud- och stödprocesserna avseende bl.a. samverkan och information. Resultaten från processanalyserna pekade på tydliga förbättringsområden för att öka kraften i samarbetet. Därmed ökade förutsättningarna för bl.a. ett bättre nätverksbyggande som i sin tur var en viktig förutsättning för att nå de gemensamma målen i projektet. Undersökningsprogrammet byggs upp i två steg: 1. Analys och beskrivning av huvudprocesser och stödprocesser inklusive mål. 2. Mätning av måluppfyllelser samt orsaker till ev. avvikelser.